01

Referendumet

Qytetarët duhet të kenë një zë real në vendimmarrje dhe garancia kryesore për ta patur këtë zë, është referendumi! Pse është i rëndësishëm një ligj për referendumet?Pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2020 sistemi zgjedhor është një sistem proporcional rajonal, që përmban disa karakteristika si: konkurrimi rajonal, pragu kombëtar, lista shumëemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore, vota parapëlqyese dhe përfaqësimi gjinor.

Lexo më shumë

02

Sistemi Zgjedhor

Pse është i rëndësishëm sistemi zgjedhor? Sepse demokracia bazohet në përfaqësim dhe përfaqësuesit zgjidhen me votë. Nëse sistemi nuk lejon zgjedhjen e drejtë, as përfaqësimi nuk do të jetë i tillë. Pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2020 sistemi zgjedhor është një sistem proporcional rajonal, që përmban disa karakteristika si: konkurrimi rajonal, pragu kombëtar, lista shumëemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore, vota parapëlqyese dhe përfaqësimi gjinor.

Lexo më shumë

03

Vota e DIASPORËS

Pse duhet vota e diasporës dhe pse është e rëndësishme për demokratizimin e vendit?

Lexo më shumë

04

Depolitizimi i ADMINISTRATËS Zgjedhore

Kodi Zgjedhor në nenin 29 pika 1 përcakon se Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve (KZAZ) përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët emërohen nga KQZ-ja, sipas procedurës së mëposhtme: a) dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e shumicës parlamentare, dy anëtarë propozohen nga partia kryesore e opozitës parlamentare, një anëtar propozohet nga partia e dytë e shumicës parlamentare dhe një anëtar propozohet nga partia e dytë e opozitës parlamentare.  Në  rast  se  nuk  arrihet  baraspeshimi  politik,  sipas  kësaj  shkronje,  grupi përkatës kompensohet me kandidaturat e partisë kryesore deri në baraspeshimin politik shumicë-opozitë;

Lexo më shumë